Acasa

Ce este ARIAP?

Fondată în mai 2015, ARIAP este o asociație independentă pentru inovare în acvacultură și pescuit din România. ARIAP este înregistrat în România sub O.G. nr. 26/2000.

Asociaţia Română pentru Inovaţie în Acvacultură şi Pescuit este înregistrată în “Transparency Register” al Comisiei Europene cu numărul: 611384518199-68

Link documente infiintare Click aici !

Obiectivele ARIAP:

  • Asociația este fondată pentru a promova și sprijini interesele profesioniștilor și a comunități profesionale în acvacultură și pescuit.
  • Pentru a ajuta la diseminarea de informații cu privire la noi tehnologii și la inovare în rândul membrilor
  • Pentru a efectua orice activitate considerată adecvată pentru a promova înțelegerea domeniului de acvacultură şi pescuit
  • Pentru a servi drept un canal de comunicare cu alte organisme interesate

Membru al ARIAP

Calitatea de membru al ARIAP se obține pur și simplu prin completarea unui formular de înregistrare și prin plata subscripţiei initiale şi a cotizaţiei.

Calitatea de membru este deschisă oricărei persoane fizice sau juridice care lucrează în domeniul acvaculturii și pescuitului, în mediul academic, în industrie, sau din sectorul public, din România.

Calitatea de membru este deschisa pentru instituții și grupuri reprezentative din România, cu un interes în cercetare, inovare în acvacultură și pescuit. Pentru mai multe informații faceți clic pe alăturate ARIAP.

Structura de conducere ARIAP

Funcționarea de zi cu zi a ARIAP este efectuată de un Birou de cinci ofițeri – Președinte, Vice-Presedinte 1, Vice-Presedinte 2, Secretar, și Cenzorul Auditor.

Finanţarea ARIAP

ARIAP a fost finanţat inițial prin contribuţia banească a membrii fondatori, dar este în întregime auto-finanţată de subscripţiile membrilor şi din alte surse de finaţare. Un auditor certificat verifica situațiile financiare ale ARIAP și pregăteşte un raport pentru fiecare Adunarea Generală. Conturile auditate sunt prezentate Adunării Generale în fiecare an.

 

Adunarile Generale ARIAP

Adunarea Generală ARIAP are loc în fiecare an în preziua Conferinței sau la o altă dată. Adunarea Generală este deschisă membrilor sau non-membri și include:

  • Raportul Preşedintelui
  • Raportul auditat al Secretarului
  • Alegeri de membri în conducere

Ateliere de Lucru

Ateliere de lucru pe teme de importanță majoră se organizează la cererea membrilor ARIAP. Temele acestor ateliere sunt concepute special pentru a încuraja dialogul între factorii de decizie, agenţi economici și cercetători. Pot fi organizate ateliere de lucru academice, pentru a permite membrilor să discute despre proiectele de cercetare aflate in curs de desfasurare.

 

Parteneri Oficiali ARIAP

 

Evenimente ARIAP

Din când în când biroului de conducere sau membri ARIAP pot identifica oportunitati de a îndeplini obiectivele prin evenimente suplimentare.
 

Păstrăm Legătura

Membrii RIAP primesc actualizări prin e-mail cu știri de la biroul de conducere și reciproc biroul de conducere primeşte informari cu privire la inovare, cercetare, publicații, conferințe și evenimente. Toți membrii pot partaja articole și informații folosind acest serviciu.

Reguli de bază ARIAP

1. Nume
Denumirea asociației este Asociația România pentru Inovare în Acvacultură și Pescuit (ARIAP).

2. Obiective
(a) Sprijinirea dezvoltării economice în domeniul acvacultură şi pescuit pe baza unor proiecte, tehnologii sau acţiuni inovative, inteligente şi ecologice;

(b) Sprijinirea profesioniştilor şi comunităţilor profesionale din domeniul acvacultură şi pescuit prin promovarea educaţiei permanente, ca mijloc de dinamizare a acestora în scopul rezolvării problemelor sociale, economice şi culturale cu care se confruntă;

(c) Conceperea şi înaintarea cererilor de accesare a fondurilor europene, pe baza unor activităţi de identificare a nevoilor industriei de acvacultură şi pescuit şi a comunităţilor profesionale din acest domeniu;

(d) Susţinerea şi întărirea capacităţii de dezvoltare şi de implementare a strategiilor locale, regionale sau naţionale în vederea realizării politicilor europene comune din domeniul acvaculturii şi a politicilor europene maritime integrate;

(e) Susţinerea şi conservarea mediului natural, în special cel acvatic atât din interior, cât şi cel maritim, prin acţiuni de informare, diseminare şi transfer de cunostinţe sau bune practici în scopul îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice şi a standardelor de mediu ale comunităţilor locale şi profesionale din domeniul acvacultură şi pescuit.

3. MIJLOACELE 

Mijloacele prin care Asociaţia urmăreşte atingerea scopului şi obiectivelor sale, acţionând fie individual de către asociaţie, fie în parteneriat cu alte entităţi, sunt:

(a) Elaborarea şi implementarea unui număr cât mai mare de proiecte conform Regulamentului (UE) NR. 508/2014 al Parlamentului şi al Consiliului European din 15 mai 2014, privind Fondul European pentru Acvacultură și Afaceri Maritime (EMFF), cât şi a altor regulamente sau fonduri, în favoarea membrilor asociaţiei;

(b) Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare socială, economică şi profesională, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen;

(c) Alegerea proiectelor pentru care se vor elabora cereri de finanţare şi stabilirea criteriilor de selecţie a acestor proiecte în acord cu priorităţile specifice ale strategiei comune europene  în acvacultură şi a stategiei unitare maritime europene;

(d) Pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice, care urmăresc obţinerea finanţării din fonduri europene sau naţionale;

(e) Încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de acvacultură şi pescuit;

(f) Realizarea de acţiuni de promovare a parteneriatelor public-privat în contextul derulării unor proiecte şi acţiuni inovative;

(g) Susţinerea şi sprijinirea valorificarii echilibrate a resurselor de mediu, apa, aer, sol şi activităţi umane;

(h) Diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative, în contextul incluziunii sociale;

(i) Acţiuni în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare, pe baza nevoilor şi a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu şi calitatea vieţii/diversificare, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului natural piscicol şi marin, creşterea conştientizării efectelor asupra mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi alte activităţi;

(j) Realizarea de acţiuni şi proiecte ce derivă din Regulamentului (UE) NR. 508/2014 al Parlamentului şi al Consiliului European din 15 mai 2014, şi a altor regulamente şi fonduri, cu privire la dezvoltarea durabilă în acvacultură şi a zonelor de pescuit ;

(k) Colaborarea sau constituirea unor parteneriate cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, de drept public sau privat, române sau străine, cu sau fără scop patrimonial, pentru facilitarea accesului la resurse private şi publice;

(l) Înfiinţarea unor societăţi comerciale

4. Activităţile

Activităţile Asociaţiei ce se vor desfăşura sunt:

(a) Activităţi privind dezvoltarea durabilă a pescuitului şi a zonelor de pescuit

(1) Inovarea ca bază a dezvoltării – realizarea de proiecte care vizează dezvoltarea sau realizarea unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai bune produse existente în piaţă, procese şi tehnologii noi sau îmbunătățite, soluţii de management noi sau îmbunătățite și sisteme noi sau îmbunătățite de organizare.

(2) Realizarea de servicii de consiliere, de studii de fezabilitate, de strategii de afaceri și de marketing, în favoarea membrilor asociaţiei.

(3) Promovarea şi realizarea de parteneriate între oamenii de știință și pescari prin acţiuni concrete de construcție de rețele intermediate şi mediate de către asociaţie.

(4) Promovarea capitalului uman și a dialogului social prin activităţi de învățământ continuu pe tot parcursul vieții și activităţi de diseminare, dialog, etc., în forme clasice sau prin intermediul soluţiilor de învăţământ la distanţă (e-learning), în favoarea membrilor asociaţiei.

(5) Acţiuni de facilitare privind diversificarea și crearea de locuri de muncă prin infiinţarea de noi conpanii, de start-up-uri de afaceri, retehnologizare, dezvoltare / calificare personal şi organizarea de baze de date online cu resurse umane şi locuri de muncă.

(6) Activităţi de consultanţă privind sănătatea și siguranță muncii în contextul unor investiții la bordul vaselor de pescuit sau cu referire la achiziţia echipamente individuale de protecţie ale pescarilor.

(7) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în scopul de a sprijini sistemele de concesiuni de pescuit transferabile (în apele internaţionale) ale Politicii Comune de Pescuit Common Fisheries Policy, CFP.

(8) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în scopul de a sprijini măsurile de conservare în cadrul Politicii Comune de Pescuit, Common Fisheries Policy, CFP.

(9) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în contextul investiţiilor de sprijin în echipamente selective, cu scopul de a sprijini limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin.

(10) Introducerea de noi cunoștințe tehnice şi organizaționale sau dezvoltarea şi inovarea acestora, cu referire la conservarea resurselor biologice marine.

(11) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare cu referire la protecția și refacerea biodiversității marine și a ecosistemelor în cadrul IMP (Politicile Maritime Integrate).

(12) Activități conexe pescuitului durabil, cum ar fi colectarea deșeurilor, construcția sau instalarea de facilități, de puncte de prima vânzare şi debarcare, pentru o mai bună gestionare și conservare a resurselor.

(13) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare şi audit al eficienței energetice și a poluării, în cazul investiţiilor cu referire la reducerea efectelor schimbărilor climatice.

(14) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare in scopul de a elabora soluţii eficiente de investiţii la bord privind utilizarea capturilor nedorite.

(15) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare cu referire la dezvoltarea de porturi pescăreşti, locuri de debarcare și adăposturi prin investiții privind îmbunătățirea infrastructurii portuare de pescuit sau a locurilor de debarcare.

(16) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare cu referire la realizarea de investiţii în dezvoltarea pescuitului în apele interioare.

  1. b) Activităţi privind dezvoltarea durabilă a acvaculturii şi a protecţiei mediului

(1) Inovarea ca bază a dezvoltării – realizarea de proiecte care vizează dezvoltarea sau realizarea unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai bune produse existente în piaţă, procese şi tehnologii noi sau îmbunătățite, soluţii de management noi sau îmbunătățite și sisteme noi sau îmbunătățite de organizare.

(2) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în scopul de a dezvolta investițiile în acvacultura off-shore (în apele internaţionale) și în acvacultura nealimentară.

(3) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în scopul de a dezvolta noi forme de venituri și valoare adăugată în cazul investițiilor în acvacultură.Activităţi de consiliere pentru fermele de acvacultură referitor la înlocuirea tehnologiilor existente cu noi tehnologii şi cu noi specii de acvacultură mai productive.

(4) Promovarea capitalului uman și a dialogului social prin activităţi de învățământ continuu pe tot parcursul vieții și activităţi de diseminare, dialog, etc., în forme clasice sau prin intermediul soluţiilor de învăţământ la distanţă (e-learning), în favoarea membrilor asociaţiei.

(5) Acţiuni de facilitare a diversificării și crearea de locuri de muncă prin start-up-uri de afaceri, retehnologizare, dezvoltare / calificare personal şi organizarea de baze de date online cu resurse umane şi locuri de muncă.

(6) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare in scopul de a susţine creșterea potențialului şi a randamentului unităţilor de acvacultură, dezvoltarea fermelor și a infrastructurilor de acvacultură, cum ar fi dezvoltarea de unităţi integrate de producţie de hrană organică pentru acvacultură.

(7) Activităţi de consiliere a noilor fermieri din acvacultură prin încurajarea spiritul antreprenorial în acvacultură.

(8) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în scopul de a promova investiţiile bazate pe solutii şi sisteme de acvacultură cu un nivel înalt de protecție a mediului.

(9) Servicii de consiliere, de management şi de audit privind conversia acvaculturii tradiţionale la sisteme ecologice.

(10) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare a măsurilor de acvacultură ca furnizor de servicii de protecţie de mediu.

(11) Consiliere privind măsuri de sănătate publică, cum ar fi compensarea acvacultorilor în situaţia în care se impune încetarea temporară a recoltării unor produse acvatice, (exclusiv din motive de sănătate publică).

(12) Consiliere privind măsuri de sănătate animală și de bunăstare în întreprinderile de acvacultură.

(13) Consiliere financiară privind asigurarea stocurilor din acvacultură.

  1. c) Activităţi privind dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit

(1) Consiliere privind inovaţia, pregătirea, cooperarea şi implementarea în dezvoltarea zonele pescărești, a parteneriatelor locale și a strategiilor de dezvoltare locală.

(2) Activităţi de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare in scopul de a realiza proiecte privind compensarea costurilor adiţionale în regiunile ultraperiferice pentru pescuit și acvacultură, zone ce nu dispun de infrastructură de comunicaţii cum sunt asezarile din Delta Dunării, şi oraşul Sulina.

(3) Elaborarea de planuri de producție și de comercializare integrate privind anumite măsuri de marketing și de prelucrare asociate, ajutor privind depozitarea tranzitorie, campanii de marketing, lansare de produse înalt procesate şi de branduri de produse inalt procesate.

(4) Susţinerea de campanii de promovare a consumului de produse de pescuit şi acvacultură.

(5) Realizarea de studii, proiecte de cercetare, inclusiv proiecte pilot și proiecte de cooperare;

(6) Realizarea de activităţi de informare publică și schimb de bune practici, campanii de sensibilizare, conferințe, seminarii și ateliere de lucru;

(7) Realizarea de schimburi de bune practici, activități de coordonare, de dezvoltare, exploatarea și întreținerea sistemelor IT și a rețelelor de comunicaţii

  1. d) Alte activităţi în susţinerea obiectivelor asociaţiei:

(1) Sesiuni de identificare a temelor de proiecte;

(2) Sprijinirea depunătorilor de proiecte;

(3) Organizarea procesului de verificare şi corecţie asupra proiectelor ce se intenţionează a fi depuse;

(4) Monitorizarea proiectelor, audit şi consultanţă;

(5) Susţinerea membrilor în dezvoltarea brandurilor şi a mărcilor de produs şi înregistrarea acestora;

(6) Organizarea de evenimente, conferinţe, deplasări cu caracter de turism tematic;

(7) Organizarea de cursuri profesionale autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări;

(8) Organizarea de cursuri şi sesiuni de iniţiere, perfecţionare şi certificare a consultanţilor din domeniul acvacultură şi pescuit în contextul activităţilor de accesare a fondurilor europene.

(9) Elaborarea de studii şi rapoarte independente privind situaţia din acvacultură şi pescuit si publicarea sau aducerea acestora în atenţia membrilor,  opiniei publice şi autorităţilor.

(10) Alte activităţi în forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii.

5. Fondurile
5.1 Reuniunea anuală are competenţa şi puterea de a stabili subscripţiile şi cotizaţiile

5.2 Asociația are dreptul de a solicita fonduri de la orice sursă adecvată.

5.3 Pentru autorizarea fondului de cheltuieli este necesară semnătura a minim doi ofițeri în general Preşedintele şi Secretarul.

6. Ofiţerii
6.1 În întâlnirea anuală din cinci în cinci ani sau atunci cind este necesar se va alege un președinte, un vice-presedinte 1, un vicepreședinte 2, un secretar, și un cenzura auditor, prin vot.

6.2 Ofițerii care acționează împreună in Biroul de conducere vor avea puterea de a stabili ad-hoc ateliere permanente și comisii speciale şi să creeze orice funcție pe care o reclamă Obiectivele Asociației.

6.3 Ofițerii vor activa într-o anumita poziție pentru nu mai mult de 5 ani consecutivi.

6.4 În cazul în care președintele demisionează, vice-președintele 1 sau vice-președintele 2 va activa în calitate de președinte până la următoarea reuniune anuală.

6.5 În măsura în care este posibil, ofițerii vor fi aleși din diferite domenii ale comunității acvacultorilor și pescarilor din România.

6.6 Ofițerii vor avea autoritatea să propună activităţi în vederea realizării obiectivelor asociaţiei și să ia astfel de decizii între reuniuni anuale și speciale, după caz.

6.7 Președintele are puterea de a convoca reuniunile anuale sau speciale și va prezida aceste reuniuni. El este membru din oficiu al tuturor comisiilor permanente.

6.8 Secretarul va fi responsabil pentru întocmirea şi păstrarea proceselor-verbale ale reuniunilor anuale și speciale, pentru elaborarea agendei lor, în consultare cu președintele și de emitere avize pentru astfel de reuniuni. Secretarul va ține evidența membrilor.

6.9 Secretarul este responsabil pentru păstrarea conturilor Asociației în bună regulă și va prezenta un raport al cenzorilor spre aprobare, la reuniunea anuală. Secretarul va colecta subvenţiile şi cotizaţiile și va menține înregistrări membrilor.

6.10 O reuniune anuală sau specială poate desemna alte posturi care sunt considerate necesare, precum și definirea funcțiile lor.

6.11 Președintele și secretarul pot emite în mod normal angajamente financiare în numele Asociației.

6.12 Dacă doi ofiteri dintre președinte, vicepreședinte 1, vicepreședinte 2, secretar, cenzor auditor demisioneză, se vor organiza alegerile pentru pozițiile vacante în termen de două luni.

 

7. Schimbarea regulilor
Modificările aduse normelor şi regulilor vor fi aprobate cu o majoritate de două treimi din cei cu drept de vot, la o întâlnire anuală sau specială. Dacă nu există cvorum întâlnirea va fi reprogramată și se va vota cu o majoritate simplă a celor prezenți.

8. Votul
Deciziile la vot in probleme generale vor fi luate cu o majoritate simplă ce va fi suficientă, în afara situaţiilor reglementate prin norme speciale.

9. Interpretarea regulilor
Ofițerii, aleși în conformitate cu articolul 6.1 și acționând împreună, vor avea puterea de a interpreta normele și de a face orice dispoziții necesare în cazul în care regulile sunt incerte, sau pentru probleme care nu sunt acoperite de norme.