Proiecte majore

Proiectul OLOOSON 2021 – 2028

Definiția projectului

Dezvoltarea activităților specifice de atragere a Fondurilor Europene prin activități de sprijin pentru membrii Asociației Romane pentru Inovare în Acvacultură și Pescuit (ARIAP).

Obiectivele proiectului

(a) să sprijine dezvoltarea economică a acvaculturii și a pescuitului pe baza de proiecte sau tehnologii inovatoare, inteligente și ecologice;

(b) să sprijine profesioniștii și comunitățile profesionale din domeniul acvaculturii și al pescuitului prin promovarea învățării de-a lungul vieții ca mijloc de stimulare a acestora, pentru a rezolva problemele sociale, economice și culturale cu care se confruntă aceștia;

(c) elaborarea și depunerea cererilor de accesare a Fondurilor Europene pe baza activităților de evaluare a necesităților comunităților profesionale din industria de acvacultură și pescuit;

(d) încheierea de parteneriate și asociații cu agenții economici, ONG-uri, universități, centre de afaceri, centre de cercetare, care au cunoștințe avansate și tehnologice în domeniul acvaculturii și pescuitului și asigurarea posibilităților de transfer tehnologic de la acestea către membrii ARIAP;

(e) încheierea de acorduri comerciale și de asociere între furnizorii de tehnologii, echipamente si produse de acvacultură și de pescuit și consultanții care desfășoară activități de proiectare tehnica a unităților de acvacultură și de pescuit în favoarea beneficiarilor Fondului European;

(f) reprezentarea intereselor comerciale, științifice și administrative ale agenților economici, ONG-urilor, universităților, centrelor de afaceri, centrelor de cercetare în fața autorităților și comitetelor de selecție a proiectelor și a cererilor de finanțare;

(g) sprijinirea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor locale, a politicilor regionale sau naționale pentru realizarea politiciilor în acvacultura și a afacerilor maritime integrate europene;

(h) Sprijinirea și conservarea mediului natural, în special a apei atât în ​​interiorul, cât și pe mare, prin informarea, difuzarea și transferul de cunoștințe și de bune practici pentru îmbunătățirea competențelor organizaționale și a standardelor de mediu și a comunităților locale profesionale în domeniul acvaculturii și pescuitului;

Mijloacele

Mijloacele prin care asociația își propune să își atingă obiectivele și obiectivele, asociația acționează fie individual, fie în parteneriat cu alte entități, sunt:

(a) elaborarea și punerea în aplicare a un număr mare de cereri de finantare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 în domeniul acvaculturii și al afacerilor maritime (EMFF) și alte regulamente sau fonduri;

(b) să elaboreze și să pună în aplicare strategii integrate în domeniul social, economic și profesional, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și regional;

(c) alegerea proiectelor pentru care se vor elabora cereri de finanțare și a criteriilor de selecție a acestor proiecte în conformitate cu prioritățile specifice ale strategiei și ale politicilor comune europene;

(d) pregătirea tehnică și asistența specializată pentru întreprinderi și persoane fizice, care vizează obținerea de fonduri de la nivel european sau național;

(e) încurajarea inovării și modernizării formelor tradiționale de acvacultură și pescuit;

(f) promovarea parteneriatelor public-privat în contextul realizării de proiecte și acțiuni inovatoare;

(g) capitalizarea echilibrată a resurselor de mediu, a apei, a aerului, a solului și a activităților umane;

(h) diversificarea activităților economice pentru a genera activități multiple și venituri alternative în contextul incluziunii sociale;

(i) desfășurarea acțiunilor în contextul elaborării unor strategii de dezvoltare bazate pe nevoi și puncte forte, care să sprijine combinarea obiectivelor principale – competitivitate, mediu și calitatea vieții / diversificarea, protejarea și îmbunătățirea pescuitului și a patrimoniului natural marin, efecte, stimularea investițiilor și promovarea produselor de specialitate, turism și alte activități;

(j) să întreprindă acțiuni și proiecte care decurg din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 și alte reglementări și fonduri privind dezvoltarea durabilă în domeniul acvaculturii și pescuitului;

(k) să asigure cooperarea sau stabilirea de parteneriate cu autoritățile publice, persoane fizice și juridice, companii, non-profit, publice sau private locale sau străine, pentru a facilita accesul la resursele publice și private;

(l) înființarea de societăți de interes strategic, pentru a reprezenta companii majore din industria de acvacultură și pescuit internațională;

Activitățile

Activitățile care vor avea loc sunt:

(a) Activități privind dezvoltarea durabilă a acvaculturii și a pescuitului:

(1) Inovația ca bază de dezvoltare – proiecte care vizează dezvoltarea sau implementarea de noi proiecte sau substanțial îmbunătățite, în comparație cu cele mai bune produse disponibile pe piață, procese și tehnologii noi sau îmbunătățite, soluții și sisteme de management noi sau îmbunătățite sau o organizare îmbunătățită;

(2) Realizarea de activități de consultanță, studii de fezabilitate, strategie de afaceri și marketing pentru membrii asociației;

(3) Promovarea și construirea de parteneriate între oamenii de știință și mediul de afaceri prin intermediul unor acțiuni concrete mediate de asociație;

(4) Promovarea capitalului uman și a dialogului social prin activități educaționale și activități de diseminare continuă pe tot parcursul vieții, dialog, etc. ;

(5) Acțiuni de facilitare a diversificării și a creării de locuri de muncă prin stabilirea de noi conpanii, start-up-uri, restructurări de afaceri, dezvoltare / personal calificat și baza de date online;

(6) Activitățile de consultanță în materie de sănătate și siguranță în contextul investițiilor la bordul navelor de pescuit sau în legătură cu achiziționarea de echipamente de protecție individuală pentru pescari;

(7) Activitățile de proiectare, dezvoltare, monitorizare și evaluare pentru a sistemele de susținere a concesiunilor de pescuit transferabile (în apele internaționale) ale politicii comune în domeniul pescuitului;

(8) Activități de proiectare, dezvoltare, monitorizare și evaluare în vederea sprijinirii măsurilor de conservare în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, al politicii comune în domeniul pescuitului;

(9) Activitățile de proiectare, dezvoltare, monitorizare și evaluare a investițiilor în cadrul uneltelor de captură selective pentru a sprijini limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin;

(10) Introducerea de noi cunoștințe tehnice și organizaționale, precum și inovarea sau dezvoltarea acestora, în ceea ce privește conservarea resurselor biologice marine;

(11) Activități de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în ceea ce privește protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine în cadrul politicii maritime integrate;

(12) Activitățile legate de pescuitul durabil, cum ar fi colectarea deșeurilor, construcția sau instalarea de instalații și de puncte de interes, în special în ceea ce privește protecția și restabilirea biodiversității marine și a ecosistemelor în cadrul politicii maritime integrate. prima vânzare și descărcare pentru o mai bună gestionare și conservare a resurselor;

(13) Activități de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare și audit a eficienței energetice și a poluării, în cazul investițiilor legate de atenuarea schimbărilor climatice;

(14) Activități de proiectare, dezvoltare, monitorizare și evaluare pentru a dezvolta soluții eficiente de investiții la bordul vaselor de pescuit cu privire la managementul deseurilor;

(15) Activități de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare a dezvoltării porturilor de pescuit, a siturilor de debarcare și a adăposturilor prin investiții în îmbunătățirea infrastructurii porturilor de pescuit sau a locurilor de debarcare;

(16) Activități de proiectare, dezvoltare, monitorizare, evaluare în ceea ce privește investițiile în dezvoltarea pescuitului în apele interioare.

(17) audit și consiliere;

(18) membri în sprijinul dezvoltării mărcilor și mărcilor de produse și înregistrarea acestora;

(19) organizarea de evenimente, conferințe, turism tematic pentru călătorii naturale;

(20) organizarea de cursuri profesionale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări;

(21) Organizarea de cursuri și sesiuni de instruire, formare și certificare a consultanților din activitățile de acvacultură și pescuit în contextul accesării fondurilor europene

(22) Elaborarea de studii și rapoarte independente privind situația acvaculturii și pescuitului și publicarea acestora membrilor, publicului și autorităților.

(23) Formele și mijloacele de altă activitate de către Adunarea Generală, în conformitate cu legea.

Daniel Dorin Tăbăcaru

Președintele ARIAP

Telefon: +40724593613

Email: daniel.tabacaru@ariap.ro